AYURVEDIC & HERBAL PRODUCTS

1AJWAIN,GULTHERIA,TERPINE,LEMON GRASS,NILGIRI TAIL,KARPUR,ARAND,DEODAR,PUDINA, TIL TAIL
2AKARKARA,ASWAGANDHA,SAFED MUSHLI,SOKHRU,JAVITRY,KAUCH BEEJ,BEEJBAND,DALCHINI,SHATAVARI,SHILAJIT,TRIPHALA,TRIKATU,VIDHARA,VIDARIKAND
3AKARKARA,NEEM,BABOOL,TEJOVATI,PUDINA,LOUNG,PIPPALI,VAJARDANTI,BAKUL VIDANG,HALDI,PEELU,MAJUPHAL,CALCIUM CARBONATE,GLYCERIN,PURIFIED WATER
4ASHOK,LODHAR,AJOWAN,JATAMANSI,GOKHRU,JIYO POTA,DARUHALDI,DHAIPHOOL,SHATAVAR,AMLA,ASWAGANDHA
5ASHWAGANDHA,SHATAVARI,VIDAIKAND,KAUNCH BEEJ,VARAHIKAND,VRIDHDARUK,PIPPALI,SUDDH SHILAJEET,SODIUM BENZOATE
6ASWAGANDHA,SHATAVAR,KAUNCH BEEJ,GOKHRU,VIDARIKAND,SALMPUNJA,SAFED MUSHLI,TALAMKHANA,AKARKARA,SHILAJIT SHUDDHA,VANSLOCHAN,KESHAR,MAKARDHAWAJ,VANG BHASMA
7ASWAGANDHA,SHILAJIT,MAKARDHAWAJ,KUMKUM,JYOTISMATI,MUSHLI SAFED
8BADAM,GAMBHARI,ANAR,ATIBALA,ANAR,TIL,CARBOPOL,PROPYLENE GLYCOL,GLYCERIN,PURIFIED WATER
9BHARINGRAJ,PUNARNAVA,GULAB PHOOL,BHUI AMLA,TULSI,PITPAPARA,CHITRAK MOOL,KASNI,DARUHALDI,GILOY,ANANTMOOL,REVAND CHINI,HARITAKI,KALMEGH,KUTKI
10BHUMIAMLA,PUNARNAVA,BHRINGRAH,KUTKI,KALMEGH,REVAND CHINI,GILOY,TRIPHLA,SODIUM BENZOATE
11GAMBHARI,NAGERMOTH,METHI,SATAVRI,ASVGANDHA,JAITOON,CARBOPOL,PROPYLENE GLYCOL,GLYCERIN,PURIFIED WATER
12GANDHPURA OIL,MAHA NARAYAN OIL,MAHA VISHGARBHA OIL,MAHAMASH OIL,NILGIRI OIL,TERPENTINE OIL,ARANDA OIL,KAPURA,PUDINA PHOOL
13GANDHPURA OIL,NILGIRI OIL,TERPENTINE OIL,ARANDA OIL,ARNICA,AJOWAN OIL,LEMON GRASS OIL,KAPURA,PUDINA OIL,TIL OIL
14GHRITKUMAR,NEEM,GULAB,WHEATGERM,MOM,PROPYLENE GLYCOL,GLYCERIN,PURIFIED WATER
15GHRITKUMARI,KUTAJ,HALDI,SAFED CHANDAN,MULETHI,MANJISTHA,CARBOPOL,PROPYLENE GLYCOL,GLYCERIN,PURIFIED WATER
16GHRITKUMARI,TULSI,HALDI,NEEM,CARBOPOL,PROPYLENE GLYCOL,GLYCERIN,PURIFIED WATER
17HALDI,SAFED CHANDAN,GHRITKUMARI,NEEM,GULAB,GEHUN,CARBOPOL,PROPYLENE GLYCOL,GLYCERIN,PURIFIED WATER
18HALDI,SAFED CHANDAN,KESAR,CARBOPOL,PROPYLENE GLYCOL,GLYCERIN,PURIFIED WATER
19HARDE,AJMOD,KALA NAMAK,PIPLAMOOL,DAL CHINI,SAUNF,KALI MIRCHI,PIPER,SATVA PUDINA,JEERA,REVAND CHINI
20INGREDIENTS
21KALMEGH,KUTKI,BHRINGRAJ,DARUHALDI,PITPAPARA,PUNARNAVA,GILOY,GULAB,CHITRAKMOOL,ANANTMOOL,REVANDCHINI,KASNI,HARAR,BHUMIAMLA,TULSI,SUGAL,JAL,SODIUM BENZOATE,METHYL SODIUM PARABEN,PROPYL PARABEN SODIUM
22KALMEGH,KUTKI,BHRINGRAJ,DARUHALDI,PITPAPARA,PUNARNAVA,GILOY,GULAB,CHITRAKMOOL,ANANTMOOL,SARPUNKHA,KASNI,HARAR,BHUMIAMLA,TULSI,SUGAL,JAL,SODIUM BENZOATE,METHYL SODIUM PARABEN,PROPYL PARABEN SODIUM
23LANKA,JAWASA,DHANIA,TEJBAL,SOUNTH,ANAR,TINPATIA,HINGU,MIRC KALI,JIRAKA,NAGARMOTH,PAPITA
24LAUNG,MALKANGNI,MUSKBEEJ,SAMHALU,KALA JEERA,AKARKARA,TIL
25LODHAR,MANJISHTHA,ANANT MOOL,BALA MOOL,GOKHRU,BRAHMI,SHANKHPUSHPI,ASHOK CHHAL,PUNARNAVA,ASWAGANDHA,ULATKAMBAL,GILOY,VASAKA,CHITRAK MOOL,BHARINGRAJ,SUPARI,NAGARMOTH,SHATAVARI
26LODHRA,MAJISHTHA,ANANTMOOL,BALA MOOL,GOKHRU,BRAHMI,SHANKH PUSHPI,ASHOK CHAAL,PUNARNAVA,ASHWgNDHA,ULATKAMBAL,GILOYA,VASAkA,CUTRAKMOOL,BHRINGARAJ, SUPARI,NAGAR MOTHA,SHATAVRI,SUGAR, JAL
27MADDER,SENNA,REVANDCHINI,KALMEGH,TULSI,BRAHMI,DARUHALDI,AFSANTEEN,KACHOOR, AMLA,GILOY,CHIRATA,NEEM,PIPAPARA
28MAHANRAIN,NILGIRI,KAPUR,AJWAIN,PUDINA,CLOVE,TERPETINE,CINNAMON,TIL,MAHAMASH, DEODAR,MAHAVISHGARBH,MALKANGNI,NIRGUNDI,GANDHPRO,JATIPHAL,SARSAV
29MAJU PHAL,DHATKI,GHRITKUMARI,SHUBHRA,NAGERMOTH,CARBOPOL,PROPYLENE GLYCOL,GLYCERIN,PURIFIED WATER
30MAKOY,PUNARVANA,AMLA,KALI MIRCH,BHRINGRAJ,KAKDA SEENGI,SAUNF,AMAR BEL,PEEPAL VADI,HARITKI,AJWAIN,SUGAR,JAL,SODIUM BENZOATE,METHYL SODIUM PARABEN,PROPYL PARABEN SODIUM
31MALKANGNI,AKARKARA,JAIPHAL,DALCHINI,KESAR,LAUNG,TIL,JAVITRI,
32NEELGIRI,PUDINA,KAPUR,LAUNG,GAULTHERIA,AJWAIN,TARPIN,SAUNTH,JATIPHAL,CARBOPOL, PROPYLENE GLYCOL,GLYCERIN,PURIFIED WATER
33NEELGIRI,PUDINA,KAPUR,LAUNG,GAULTHERIA,AJWAIN,TARPIN,WHITE PETROLIUM JELLY,PROPYLENE GLYCOL,GLYCERIN
34NEEM,HALDI,GHRITKUMARI,FACE WAWSH BASE,DISTILED WATER
35NEEM,HALDI,GHRITKUMARI,WHEATGERM,CARBOPOL,PROPYLENE GLYCOL,GLYCERIN,PURIFIED WATER
36PEACH,ARITHA,DHATURA,ALOE,SHIKAKAI,JATAMANSI,SHAMPOO BASE
37PUDINA KA PHOOL,CASTOR OIL,AJOWAN KA PHOOL,NILGIRI OIL,TERPENTINE OIL,LEVANG OIL,GANDHPURA,CREAM BASE
38PUDINA KA PHOOL,KAPURA,AJOWAN KA PHOOL,NILGIRI OIL,TERPENTINE OIL,LAVANG OIL,BALM BASE
39SHANKHI,NEEM,JAMUN,HARDE,GUGGUL,NAGKESHAR,HIRADOKHIL
40SHATAVAR,ASWAGANDHA,MULETHI,VIDARIKAND,DARUHALDI,PATHA,LOH BHASMA,JEERA,METHI
41SHILAJIT, SWETPARPATI ,MOOLIKSHAR, SHITALCHINI, SAINDHAV, SAJJIKSAR, PUNARNAVA, PANCHTRIN MOOL, IKSHUMOOL, GOKHRU, CHHADILA, VARUNCHHAL, KULTHI, PASANBHED, PALASPUSPA, LAJJALOMOOL, MAKOI, KAKRIBEEJ, DARUHALDI
42SWARN BHASMA,SHILAJIT,SAFED MUSHLI,ASWAGANDHA,AKARKARA,RAUPYA,ABHRAK, KANTLOH NHASMA,LEVANG,KESHAR,SAMUDRASHOSH,KABABCHINI,JAIPHAL,JAVITRY,KAUNCH BEEJ,DALCHINI,SALAM MISHREE,GOKHRU,VIDARIKAND,VANG BHASMA
43TRIKATU,MULETHI,AJOWAN,SHANKH BHASMA,SAUNF,DALCHINI,SH. HING,TRIPHALA,KALA NAMAK,JEERA,AMALVETAS,DHANIA,ELAICHI BADI,NIMBU RAS
44TULSI BEEJ,SAFED MUSLI,DALCHINI,SHUDH SHILAJEET,LAKSHMANA,AKARKARA,ASHWAGANDHA,LOUNG,JAIPHAL,VIDHAR,KOUCH BEEJ,JAVITRI
45WGEAT GERM OIL,LEMON OIL,CHIRONJI OIL,ROSEMARY,CARROT OIL,LAVENDER OIL,COCONUT OIL,SOYA BEEN OIL,SUNFLOWER
46WINTERGREEN,MENTHOL,TERPENTINE,NELLGIRI,HALDI,PHENOXYETHANOL,PETROLIUM JELLY,GLYCERIN,PURIFIED WATER
47YASTIMADHU,VASAKA,BANAFSA,GOJIVHA,BHARANGI,TULSI,UNNAV,BAHEDA,DRAKSHA,SONTH, PUDINA,NAVASADAR